เงื่อนไขการให้บริการ
ASSC Workers Voice(AWV)

ข้อตกลงนี้ (ต่อไปนี้เรียกว่า 「ข้อตกลง」) จัดทำโดย สถาบัน เดอะ โกลเบิล อไลแอนส์ ฟอร์ ซัสเทนเนเบอร์ ซัพพลายเชน (The Global Alliance for Sustainable Supply Chain) (ต่อไปนี้เรียกว่า 「ASSC」) เงื่อนไขในการใช้ ASSC Workers Voice (รวมถึง Genba-Wise (ต่อไปนี้เรียกว่า「Genba-Wise」ซึ่งเป็นแอปพลิเคชั่นสำหรับสมาร์ทโฟนใน ASSC Workers Voice ) (ต่อไปนี้จะเรียกรวมกันว่า「AWV」) บริษัทและองค์กรอื่นๆที่ได้ลงนามในสัญญาเพื่อแนะนำการเกี่ยวกับเงื่อนไขการใช้งานของ ASSC กับ AWV (ต่อไปนี้เรียกว่า 「บริษัท」) มีการกำหนดระหว่างผู้ใช้ ที่ตัดสินใจใช้ AWV (ต่อไปนี้เรียกว่า 「ผู้ใช้」) ระหว่าง ASSC กับตัวกลาง

หมวดที่ 1(ข้อตกลงเงื่อนไข)

 1. บริษัทและผู้ใช้ต้องใช้ AWV ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของ ASSC Workers Voice (AVW)และข้อตกลง
 2. หากคุณเป็นผู้เยาว์โปรดใช้ AWV หลังจากได้รับความยินยอมจากตัวแทนทางกฎหมาย เช่นหน่วยงานผู้ปกครอง (รวมถึงความยินยอมในข้อตกลงนี้) นอกจากนี้ หากผู้ใช้ที่เป็นผู้เยาว์ในขณะที่ยอมรับข้อตกลงใช้ AWV หลังจากอายุถึงเกณฑ์ผู้ใหญ่ จะถือว่าเขาได้ยืนยันพฤติกรรมการใช้งานในช่วงผู้เยาว์
 3. หากมีข้อกำหนดการใช้งานส่วนบุคคลบน AWV ผู้ใช้จะต้องใช้ตามเงื่อนไขของข้อตกลงนี้เช่นเดียวกับข้อกำหนดการใช้งานส่วนบุคคล

หมวดที่2 (การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด)

 1. ASSC อาจเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดเหล่านี้ได้ตลอดเวลา หาก ASSC เห็นว่าจำเป็น
 2. ข้อกำหนดที่แก้ไขจะมีผลตั้งแต่เวลาที่เผยแพร่บน AWVหรือสถานที่ที่เหมาะสมบนเว็บไซต์ที่ดำเนินการโดย ASSC และผู้ใช้ที่ใช้งานบน AWV ต่อไปได้หลังจากเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดเหล่านี้แล้ว ถือว่าให้ความยินยอมและไม่สามารถเพิกถอนข้อเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ได้ โปรดตรวจดูข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้เป็นครั้งคราวเมื่อใช้ AWV
 3. บริษัทที่ใช้ข้อกำหนดแตกต่างจากข้อตกลงนี้ จะต้องประกาศสัญญาการเปลี่ยนแปลงกับ ASSC แยกต่างหากเพื่อแจ้งให้ผู้ใช้ทราบถึงความแตกต่าง

หมวดที่3 (โครงร่างของบริการ)

ผู้ใช้ จะได้รับคำปรึกษาจากผู้ใช้ ข้อเสนอสำหรับการปรับปรุง แบ่งปันปัญหาและการเยี่ยมชมสถานที่ทำงานของผู้ใช้ การรายงานและนำเสนอต่อองค์กร การสร้างฐานข้อมูล การวิเคราะห์ ในกรณีฉุกเฉินทางการตำราจและการดับเพลิง การรายงานผลประโยชน์สาธารณะสำหรับเหตุฉุกเฉิน การสนับสนุนและบรรเทาทุกข์สำหรับผู้ใช้ เช่นการจัดตั้งทีมตรวจสอบใน ASSC บริการที่จัดทำโดย ASSC ภายใต้เงื่อนไขของ AWVนี้ และสามารถใช้บริการอื่นๆที่ระบุโดย ASSC ได้ นอกจากนี้ เมื่อยอมรับการใช้ AWVแล้ว บริษัทต่างๆจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการสื่อสารทั้งหมดที่จำเป็นสำหรับการรับอีเมล์โดยอุปกรณ์สื่อสารรวมถึงโทรศัพท์มือถือ การเรียกดูเว็บไซต์และการสื่อสารอื่นๆที่เกิดขึ้น

หมวดที่4 (ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ Genba-Wise)

 1. สำหรับผู้ใช้ Genba-Wise เมื่อลงทะเบียนรหัสผ่านเพื่อใช้ Genba-Wise คุณต้องรับผิดชอบในการจัดการรหัสผ่านอย่างรอบคอบ และไม่นำไปใช้อย่างผิดกฎหมาย ASSC ถือว่าการกระทำทั้งหมดที่ดำเนินการโดยใช้รหัสผ่านที่ลงทะเบียนเป็นการกระทำของผู้ใช้เอง
 2. ผู้ใช้ที่ลงทะเบียนกับ Genba-Wise สามารถลบบัญชีและยกเลิกการใช้งานได้ตลอดเวลา
 3. ASSC อาจระงับหรือลบบัญชีโดยไม่แจ้งให้ผู้ใช้ทราบล่วงหน้าหากผู้ใช้พบว่าผู้ใช้ละเมิดหรืออาจละเมิดข้อตกลงนี้
 4. สิทธิ์ของผู้ใช้ทั้งหมดในการใช้ Genba-Wise จะหมดอายุเมื่อบัญชีถูกลบไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม โปรดทราบว่าไม่สามารถกู้คืนบัญชีได้แม้ว่าผู้ใช้จะลบบัญชีโดยไม่ได้ตั้งใจ
 5. บัญชีของ Genba-Wise เป็นของผู้ใช้โดยเฉพาะ สิทธิ์ทั้งหมดในการใช้ Genba-Wise ไม่สามารถโอน ให้ยืมหรือส่งต่อไปยังบุคคลที่สามได้
 6. ไม่สามารถสร้างบัญชี Genba-Wise ส่วนตัวหลายบัญชีได้
 7. หากบัญชี Genba-Wise ส่วนตัวถูกระงับโดย ASSC คุณจะไม่สามารถสร้างบัญชีใหม่ได้หากไม่ได้รับอนุญาตจาก ASSC

หมวดที่5 (การให้บริการ)

 1. เมื่อใช้ Genba-Wise ผู้ใช้ต้องเตรียมอุปกรณ์สมาร์ทดีไวซ์ (Smart Device) อุปกรณ์สื่อสาร ระบบปฎิบัติการ(โอเปอร์เรชั่น ซิสเต็ม) วิธีการสื่อสาร และไฟฟ้า ฯลฯ ที่จำเป็น ด้วยความไว้วางใจและความรับผิดชอบของผู้ใช้หรือองค์กร หากผู้ใช้เป็นผู้เยาว์ โปรดใช้ตัวแทนทางกฎหมาย เช่น บริษัท หรือ หน่วยงานผู้ปกครอง ที่ได้รับอนุญาต สำหรับผู้ใช้
 2. ASSC จะให้บริการ AWV ทั้งหมดหรือบางส่วนเฉพาะกับผู้ใช้ที่ตรงตามเงื่อนไขที่ ASSC เห็นว่าจำเป็นเท่านั้น โดยพิจารณาจากข้อมูลที่ผู้ใช้ให้แก่ ASSC เช่น อายุ การยืนยันตัวตน เพื่อวัตถุประสงค์ในการรับบริการของผู้ใช้ ข้อมูลใดๆที่ให้ไว้กับ ASSC (ต่อไปนี้เรียกว่า 「ข้อมูลการลงทะเบียน」)
 3. ผู้ใช้จะต้องใช้ ชื่อ เนื้อหา อายุ และสภาพแวดล้อมในการใช้งาน ของAWV ภายในขอบเขตที่ ASSC กำหนด และตามเงื่อนไข หลังจากที่ยืนยันเงื่อนไขที่ ASSC กำหนดแล้ว
 4. ASSC จะสามารถตั้งหรือเปลี่ยนชื่อและขอบเขตการใช้ AWV ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือแจ้งให้ผู้ใช้ทราบไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดๆ นอกจากนี้ยังสามารถ ตั้งค่า เพิ่ม ลบ เปลี่ยนแปลงเนื้อหา ระงับหรือยกเลิกฟังก์ชั่นของ AWV ทั้งหมดหรือบางส่วนได้
 5. ASSC มีอิสระที่จะใช้ข้อมูลทั้งหมดบน AWV รวมถึงการปรึกษาหารือผ่าน AWV ภายในขอบเขตที่ ASSC เห็นว่าจำเป็น เพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจหาและปรับปรุงปัญหาด้านสิทธิมนุษยชนด้านแรงงานในห่วงโซอุปทานในระยะแรกแต่เนิ่นๆ
 6. แม้ว่าจะยกเลิกการลงทะเบียนผู้ใช้แล้วก็ตาม ผู้ใช้ตกลงยินยอมให้ ASSC เก็บบันทึกสำเนาเนื้อหาการให้คำปรึกษาของผู้ใช้เป็นระยะเวลาอันสมควร เพื่อจุดประสงค์ในการจัดเก็บข้อมูล เก็บหรือตรวจสอบบัญชี ตามที่กฎหมายกำหนดหรือเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจที่ถูกต้อง

หมวดที่6 (แบบสอบถาม)

 1. ASSC ขอให้ผู้ใช้ตอบแบบสอบถาม (คำถาม) ผ่านทางเว็บไซต์หรือทางอีเมล์ โดยการตอบคำถาม ลงคะแนน เพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบคุณลักษณะ แนวโน้ม ความคิดเห็นของผู้ใช้ (ต่อไปนี้เรียกว่า 「แบบสอบถาม」)
 2. ลิกขสิทธิ์และสิทธิ์อื่นๆในทรัพย์สินทางปัญญาที่อยู่ในเนื้อหาคำตอบแบบสอบถามโดยผู้ใช้ ที่ผู้ใช้ส่งตอบกลับไปที่ ASSC นั้น จะถูกโอนต่อไปยัง ASSC และ ASSC จะใช้ข้อมูลเนื้อหาจากการตอบกลับนี้ ตามข้อมูลการลงทะเบียนที่ระบุไว้ในหมวดที่8 เรื่องการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล

หมวดที่7 (การจัดการข้อมูลการรับรองความถูกต้องและการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการลงทะเบียน)

 1. ผู้ใช้ Genba-Wise นั้น ต้องรับผิดชอบตัวเองและค่าใช้จ่ายของตัวเอง รวมถึงข้อมูลที่ลงทะเบียน เลขประจำตัว รหัสผ่าน และข้อมูลอื่นๆที่จำเป็นสำหรับ ASSC ในการจัดการ การรับรองสิทธิ์ การเชื่อมต่อจากผู้ใช้ (ต่อไปนี้เรียกว่า 「ข้อมูลการตรวจสอบสิทธิ์」) ไม่มีการให้บุคคลที่สามใช้ข้อมูลรับรองความถูกต้อง และจะไม่มีการโอนการรับช่วงต่อ ใช้เป็นข้อผูกมัดหรือกำจัดอื่นใดให้กับบุคคลที่สาม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลใดๆด้วย
 2. ผู้ใช้ Genba-Wise จะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหาย เมื่อเกิดการรั่วไหลของข้อมูล เกิดข้อผิดพลาดในการใช้งาน การใช้งานโดยบุคคลที่สาม การเข้าใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาต ฯลฯ ASSC จะไม่รับผิดชอบใดๆเว้นแต่ว่าในกรณีที่ ASSC ทำงานประมาทหละหลวม อาจเป็นไปได้ ที่มีการใช้ข้อมูลการตรวจสอบสิทธิ์โดยไม่ได้รับอนุญาตทำให้เกิดความเสียหายต่อ ASSC หรือบุคคลที่สาม ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบชดใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้น
 3. ผู้ใช้ Genba-Wise อาจใช้ข้อกำหนดและเงื่อนไขในกรณีที่ข้อมูลที่ลงทะเบียนมีการเปลี่ยนแปลง หากบุคคลที่สามทราบข้อมูลรับรองตัว หรือสงสัยว่าข้อมูลการตรวจสอบสิทธิ์ถูกใช้โดยบุคคลที่สาม ติดต่อตรงที่ ASSC และดำเนินการเพื่อหลีกเลี่ยงการใช้ข้อมูลการตรวจสอบสิทธิ์โดยบุคคลที่สามให้มากที่สุด ตามคำแนะนำของ ASSC
 4. เมื่อผู้ใช้ Genba-Wise เสียเปรียบเนื่องจากไม่ได้ใช้มาตรการการติดต่อตรงดังกล่าวในข้อก่อนหน้านี้ ASSC จะไม่รับผิดชอบใดๆ เว้นแต่ว่าในกรณีที่ ASSC ทำงานประมาทหละหลวม
 5. เมื่อผู้ใช้ Genba-Wise ไม่ได้ติดต่อตามหมวดที่3ของเงื่อนไขนี้ ASSC อาจพิจารณาว่าผู้ใช้ถอนตัว

หมวดที่ 8(ข้อมูลการลงทะเบียนและข้อมูลส่วนตัว)

 1. ASSC ใช้ข้อมูลที่ลงทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
  1. การทำงานของ AWV (รวมถึงการที่ ASSC ให้ข้อมูลทั้งหมดแก่บริษัทหรือผู้ใช้)
  2. การให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริการของ ASSC (ไม่จำกัดเฉพาะ AWV) ที่ ASSC พิจารณาว่า มีประโยชน์ต่อองค์กรหรือผู้ใช้ หรือ ผลิตภัณฑ์ของผู้โฆษณาและบริษัทคู่ค้า
  3. การส่งแบบสำรวจสอบถาม เพื่อการควบคุมคุณภาพ AWV และการวิเคราะห์ผล
  4. การแจ้งเตือนไปยังผู้ใช้เกี่ยวกับเรื่องที่ส่งผลกระทบอย่างมากต่อการทำงานของ AWV (รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียงแค่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในเนื้อหาของ AWV และการระงับชั่วคราว)
  5. การติดต่อเพื่อขอความยินยอมจากผู้ใช้เกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล
 2. ผู้ใช้ตกลงยินยอมให้ ASSC เปิดเผยข้อมูลที่ลงทะเบียน ให้กับบุคคลที่สามนอกเหนือจากตัวเอง ในกรณีต่อไปนี้
  1. เมื่อรวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลที่ลงทะเบียน เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุง AWV หรือบริการที่เกี่ยวข้อง หรือพัฒนาธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
  2. การเปิดเผยหรือจัดเตรียมข้อมูลที่ได้รับจากการรวบรวมและการวิเคราะห์ในรายการในหมวดที่กล่าวข้างต้นให้กับบุคคลที่สามในลักษณะที่ไม่สามารถระบุตัวตนหรือระบุบุคคลได้
  3. เมื่อได้รับความยินยอมจากผู้ใช้ซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ในการเปิดเผยและการใช้ข้อมูลที่ลงทะเบียน
  4. เมื่อมีความจำเป็นต้องเปิดเผยหรือใช้ข้อมูลที่ลงทะเบียนเพื่อให้บริการตามที่องค์กรหรือผู้ใช้ต้องการ
  5. เมื่อบุคคลที่สามเช่นพันธมิตรทางธุรกิจต้องการข้อมูลการลงทะเบียน เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการที่องค์กรหรือผู้ใช้ต้องการ (นอกจากนี้ บุคคลที่สามเช่นพันธมิตรที่เกี่ยวข้อง ไม่สามารถใช้ข้อมูลการลงทะเบียนที่ ASSC ให้มา เกินขอบเขตที่จำเป็นสำหรับการให้บริการ)
  6. เมื่อกฎหมายกำหนด
  7. เมื่อจำเป็นต้องปกป้อง ASSC บริษัท ชีวิต ร่างกายหรือทรัพย์สินของผู้ใช้และบุคคลที่สาม หรือบริการทั้งหมดที่นำเสนอโดย ASSC
  8. เมื่อจำเป็นต้องปรับปรุงด้านสาธารณสุข หรือส่งเสริมการลี้ยงดูเด็กให้มีสุขภาพดี
  9. เมื่อสถาบันระดับชาติ หรือหน่วยงานสาธารณะในท้องถิ่น หรือบุคคลที่ได้รับความไว้วางใจ จำเป็นต้องให้ความร่วมมือในการดำเนินกิจการที่กำหนดโดยกฎหมายและข้อบังคับ และเมื่อบุคคลดังกล่าวนั้นได้ขอให้เปิดเผยข้อมูลตามกฎหมาย
 3. ASSC จัดการข้อมูลส่วนบุคคลตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของ ASSC
 4. ผู้ใช้สามารถขอเปิดเผย ลบ แก้ไข หรือระงับการใช้ข้อมูลที่ลงทะเบียนไว้ได้ ASSC จะต้องตอบรับต่อคำร้องนี้โดยทันทีเมื่อยืนยันได้ว่าเป็นคำขอจากผู้ใช้จริง

หมวดหมู่ที่9 (การระงับการใช้งาน)

 1. ASSC จะไม่แจ้งเตือนให้บริษัทและผู้ใช้ทราบล่วงหน้าในกรณีต่อไปนี้หรือหาก ASSC พิจารณาแล้วว่ามีความเสี่ยงที่จะเกิดเหตุดังกล่าว และหากไม่ได้รับความยินยอมจาก ASSC ตามดุลยพินิจของ ASSC อาจมีการระงับการใช้งานบน AWV ทั้งหมดหรือบางส่วนของผู้ใช้ดังกล่าว หรือ ASSC อาจใช้มาตรการอื่นตามความเหมาะสม หากอีเมล์ที่ลงทะเบียนไว้ใช้งานไม่ได้ จะถือว่าเป็นการแจ้งเตือนผู้ใช้โดยใช้มาตการเหล่านี้
  1. หากละเมิดข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้
  2. หากข้อมูลที่ลงทะเบียนเป็นเท็จหรือไม่ถูกต้อง
  3. หากพิจารณาแล้วว่าอีเมล์ที่ลงทะเบียนไว้ใช้งานไม่ได้
  4. เมื่อดำเนินการลงทะเบียนผู้ใช้ Genba-Wise โดยแอบอ้างเป้นบุคคลที่สาม
  5. เมื่อผู้ใช้ออกจากบริษัทผู้รับเหมาช่วง
  6. เมื่อผู้ใช้เสียชีวิต
  7. กรณีอื่นๆที่ ASSC พิจารณาว่าผู้ใช้ไม่เหมาะสมในการใช้งาน
 2. หาก ASSC ได้รับความเสียหายอย่างในกรณีที่กล่าวข้างต้น บริษัทจะต้องชดใช้ค่าเสียหายให้กับ ASSC
 3. ASSC จะไม่มีภาระผูกพันในการเปิดเผยเหตุผลของมาตรการที่ระบุไว้ในหมวดที่1กับผู้ใช้

หมวดที่10 (สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา)

 1. ลิขสิทธิ์ทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง รวมถึง ข้อความ รูปภาพ วิดีโอ โปรแกรม และข้อูลอื่นๆที่สร้าง AWV รวมถึง Genba-Wise ด้วย ( รวมถึงสิทธิ์ที่ระบุไว้ในมาตรา 27หรือ28 ของพระราชบัญญัติสิขสิทธิ์ ) สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ สิทธิ์ในภาพบุคคลสิทธิ์ในการประชาสัมพันธ์ สิทธิ์ทางศีลธรรมอื่นๆ สิทธิ์ในการเป็นเจ้าของและสิทธิ์ในทรัพย์สินอื่นๆ เป็นของ ASSC
 2. ASSC จัดเก็บและรวบรวมข้อมูลทั้งหมด (รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูลข้อความและข้อมูลรูปภาพ) ที่โพสต์อัปโหลดหรือบันทึกโดยผู้ใช้ใน AWV เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงและการใช้งาน AWV อย่างราบรื่น การประกาศโฆษณา (รวมถึงบทความและเนื้อหาเบี้องต้นที่ผ่านการโพสต์บนสื่อของบุคคลที่สาม) ของ ASSC และ AWV มีการแปลเพื่อให้ใช้งานได้ในทุกรูปแบบลักษณะ และผู้ใช้ยินยอม
 3. ผู้ใช้ตกลงที่จะไม่ใช้สิทธิทางศีลธรรมของผู้เขียนต่อ ASSC และบุคคลที่ได้รับมรดกหรือได้รับสิทธิ์จาก ASSC
 4. เมื่อเกิดปัญหาเช่นการละเมิดสิทธิ์ของบุคคลที่สาม ที่เกี่ยวข้องกับงานที่มีลิขสิทธิ์ของตัวเอง ผู้ใช้จะต้องแก้ไขปัญหาด้วยค่าใช้จ่ายและความรับผิดชอบของตนเอง และจะไม่ก่อให้เกิดความไม่สะดวกหรือความเสียหายใดๆต่อ ASSC

หมวดที่11 (ข้อห้าม)

 1. ผู้ใช้จะต้องไม่ทีสิ่งต้องห้ามดังต่อไปนี้
  1. การให้การเท็จ
  2. การกระทำที่รบกวนการทำงานของ AWV
  3. ไม่ละเมิดสิทธิ์ ไม่พูดให้ร้ายหรือทำร้ายผู้ใช้ ผู้ใช้รายอื่น ASSC หรือบุคคลที่สาม
 2. หากผู้ใช้ละเมิดข้อห้ามใดๆที่กล่าวไว้ข้างต้น ASSC สามารถเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน (รวมถึงค่าทนายความที่สมเหตุสมผล) สำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นโดย เนื่องจากการกระทำดังกล่าว

หมวดที่12 (การระงับการยกเลิดการสิ้นสุดการใช้งาน AWV)

 1. ASSC สามารถระงับการใช้งาน AWV ทั้งหมดหรือบางส่วนได้ เนื่องจากเหตุผลดังต่อไปนี้
  1. เมื่อ ASSC ทำการพัฒนาปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์ตามปกติหรือเร่งด่วนเพื่อให้บริการของ AWV ดีขึ้น
  2. เมื่อ AWV ไม่สามารถใช้งานได้เนื่องจากเหตุฉุกเฉิน เช่น ไฟไหม้ ไฟดับ หรือภัยพิบัติ
  3. เมื่อ AWV ไม่สามารถใช้งานได้เนื่องจากสงคราม สงครามกลางเมือง การจราจล การจราจลข้อพิพาทแรงงาน
  4. เมื่อไม่สามารถใช้บริการ AWV ได้เนื่องจากระบบคอมพิวเตอร์ขัดข้อง การเข้าถึงจากบุคคลที่สามโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือการติดเชื้อไวรัส
  5. เมื่อไม่สามารถใช้บริการ AWV ได้เนื่องจากมาตรการตามกฎหมายและข้อบังคับ
  6. เมื่อ ASSC แจ้งผู้ใช้ล่วงหน้าทางอีเมล์ หรือทางวิธีการอื่นๆ ภายในขอบขตที่เหมาะสม
  7. กรณีอื่นนอกเหนือจากนี้ เมื่อ ASSC พิจารณาแล้วว่าหลีกเลี่ยงไม่ได้
 2. ASSC จะแจ้งถึงผลกระทบหากแจ้งหยุดการใช้งาน AWV ชั่วคราวภายในขอบเขตที่เหมาะสม ทางอีเมล์ หรือทางวิธีการอื่นๆตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม ยกเว้นในกรณีฉุกเฉิน

หมวดที่13 (ข้อจำกัดความรับผิดชอบ)

 1. สำหรับข้อมูลใดๆที่อยู่ใน AWV นั้น ASSC จะไม่รับประกันความถูกต้องตามกฎหมาย ความถูกต้องความเหมาะสม ความมีเหตุมีผล ความถูกต้องตามศีลธรรม หรือไม่ว่าจะมีใบอนุญาตหรือไม่ก็ตาม
 2. ASSC ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบต่อปัญหาต่างๆ (คำแนะนำสำหรับการกระทำที่ผิดกฎหมายหรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมของประชาชน การหมิ่นประมาท การดูหมิ่น การละเมิดความเป็นส่วนตัว การข่มขู่ การพูดให้ร้าย การล่วงละเมิด เป็นต้น) ที่เกิดขึ้นบน AWV ระหว่างผู้ใช้หรือระหว่างผู้ใช้กับบุคคลที่สาม เว้นแต่ ASSC เจตนาหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง
 3. ASSC ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายต่างๆที่เกิดขึ้นกับผู้ใช้ (รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียงความเสียหายที่เกิดเนื่องจากข้อมูลสูญหาย) เนื่องจากการระงับ ยกเลิก การยุติการใช้ AWV และการเปลี่ยนแปลงใน AWV ตามหมวด 3 เว้นแต่ ASSC เจตนาหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง
 4. ASSC ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายต่างๆที่เกิดจากสภาพแวดล้อม เช่น คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล เครื่องมือติดต่อสื่อสาร เครื่องมือถือ ซอฟต์แวร์ ที่ผู้ใช้ใช้หรือความเสียหายที่เกิดจากการติดไวรัสคอมพิวเตอร์ เป็นต้น นอกจากนี้ ASSC ยังสามารถแจ้งให้ทราบได้ถึงสิ่งแวดล้อมต่างๆ ตามวิธีการที่ระบุไว้ต่างหาก
 5. ASSC ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายต่างๆที่เกิดชึ้นกับผู้ช้เนื่องจากการใช้ AWV ยกเว้นตามที่ระบุไว้ข้างต้น เว้นแต่ ASSC เจตนาหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง
 6. ความเสียหายทั้งหมดของ ASSC เนื่อจากข้อกำหนดการใช้งาน หรือการใช้งาน AWV เหล่านี้ จะต้องไม่เกินจำนวนเงินที่ผู้ใช้จ่ายให้กับ ASSC ในช่วงเดือน 12 ที่ผ่านมา

หมวดที่ 14 (ที่ปรึกษา ศาลในเขตอำนาจศาล)

 1. ในกรณีที่มีข้อสงสัยหรือปัญหากับบริษัท ผู้ใช้ ASSC หรือบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องกับ AWV จะมีการพูดคุยกันโดยสุจริตใจและพยายามแก้ไขด้วยกันอย่างสันติ
 2. สำหรับคดีความและข้อพิพาทอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ ศาลคดีเล็กของโดเกียว (東京簡易裁判所) หรือ ศาลเมืองโตเกียว (東京地方裁判所) จะเป็นศาลที่มีอำนาจศาลในข้อตกลงแต่เพียงผู้เดียวของศาลชั้นต้น

หมวดที่15 (กฎหมายที่ใช้บังคับ)

เงี่อนไขการใช้งานเหล่านี้จะอยู่ภายใต้และตีความตามกฎหมายของญี่ปุ่น