ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG
TIẾNG NÓI CÔNG NHÂN ASSC (AWV)

Điều khoản này (sau đây gọi là “Thỏa thuận này”) được cung cấp bởi Liên Minh Toàn Cầu về Chuỗi Cung Ứng Bền Vững (sau đây gọi tắt là “ASSC”). Tiếng nói Công nhân ASSC [gồm Ứng dụng phần mềm Genba-Wise dùng cho smart phone trong hệ thống Tiếng nói Công nhân (sau đây gọi tắt là “Genba-Wise”), kết hợp lại gọi chung là “AWV”]. Thoả thuận này qui định các điều khoản sử dụng AWV giữa ASSC với các Pháp nhân, Tổ chức khác đã ký kết hợp đồng sử dụng ASSC, AWV (sau đây gọi là “các Pháp nhân”) và người dùng cá nhân được các Pháp nhân cho phép sử dụng ứng dụng AWV (sau đây gọi là “Người dùng”).

Điều 1 (Đồng ý với Thỏa thuận này)

 1. Các Pháp nhân và Người dùng phải sử dụng AWV theo qui định về chính sách bảo mật của Tiếng nói Công nhân ASSC (AVW) và thoả thuận này.
 2. Trường hợp người dùng là trẻ vị thành niên, chỉ được sử dụng AWV sau khi có được sự đồng ý của người giám hộ theo qui định của pháp luật như cha mẹ (bao gồm cả sự đồng ý với thỏa thuận này). Ngoài ra, nếu người dùng là trẻ vị thành niên tại thời điểm đồng ý thỏa thuận này, sau khi đến tuổi trưởng thành vẫn tiếp tục sử dụng AWV, thì người dùng đó vẫn được xem là đã có hành vi sử dụng trong thời gian là trẻ vị thành niên.
 3. Trường hợp có các điều khoản sử dụng riêng trong AWV, người dùng phải sử dụng AWV theo thoả thuận này cùng với quy định của các điều khoản sử dụng riêng ngoài thỏa thuận này.

Điều 2 (Thay đổi Thoả thuận này)

 1. ASSC có thể thay đổi các Điều khoản thoả thuận này bất cứ lúc nào nếu ASSC xét thấy cần thiết.
 2. Điều khoản được sửa đổi sẽ có hiệu lực kể từ thời điểm công bố trong AWV hoặc đăng tải tại vị trí thích hợp trên trang web của ASSC và sau khi thoả thuận này đã thay đổi mà người dùng vẫn tiếp tục sử dụng AWV, thì xem như người dùng đã đồng ý về hiệu lực và không thể hủy bỏ đối với các điều khoản đã thay đổi. Vui lòng dành thời gian để tham khảo Thoả thuận mới nhất khi sử dụng AWV.
 3. Các Pháp nhân sử dụng các điều khoản khác với thỏa thuận này sẽ phải ký kết hợp đồng thay đổi về sự khác biệt đó với ASSC và thông báo cho người dùng về sự khác biệt đó.

Điều 3 (Tóm lược dịch vụ)

Người dùng có thể sử dụng các dịch vụ được nêu trong thoả thuận này do ASSC cung cấp dưới tên AWV, cũng như các dịch vụ khác do ASSC chỉ định riêng bao gồm: Dịch vụ xử lý tham vấn từ phía người dùng; Đề xuất cải tiến, chia sẻ vấn đề, thăm hỏi và khảo sát nơi làm việc của người dùng; Báo cáo, đề xuất xử lý-phản hồi cho các Pháp nhân, xây dựng cơ sở dữ liệu, phân tích, thông báo cho cơ quan chức năng như: Cảnh sát, Chữa cháy, Cấp cứu khi có tình trạng khẩn cấp; Thành lập nhóm nghiên cứu trong ASSC, hỗ trợ và cứu trợ người dùng v.v… Ngoài ra, các Pháp nhân sẽ chi trả tất cả chi phí cần thiết khi nhận và sử dụng AWV cùng các chi phí phát sinh khác để nhận thư điện tử (email) từ các thiết bị thông tin gồm cả điện thoại di động, xem trang web…

Điều 4 (Điều kiện sử dụng Genba-Wise)

 1. Người dùng Genba-Wise phải có trách nhiệm quản lý chặt chẽ mật khẩu của mình khi đăng ký mật khẩu sử dụng Genba-Wise nhằm ngăn chặn việc sử dụng trái phép. ASSC có thể coi tất cả các hành vi được thực hiện bằng mật khẩu đã đăng ký là hành vi của chính người dùng.
 2. Người dùng đã đăng ký Genba-Wise có thể xóa tài khoản của mình và ra khỏi nhóm bất cứ lúc nào.
 3. ASSC có thể tạm dừng hoặc xóa tài khoản mà không cần thông báo trước cho người dùng nếu người dùng vi phạm thoả thuận này hoặc nhận thấy sẽ vi phạm thỏa thuận này.
 4. Tất cả các quyền của người dùng trong Genba-Wise sẽ hết hiệu vì bất kỳ lý do gì khi tài khoản đã bị xóa. Chú ý, tài khoản không thể khôi phục lại được ngay cả khi người dùng vô tình xóa nhầm tài khoản.
 5. Tài khoản Genba-Wise chỉ thuộc về người dùng. Tất cả các quyền của người dùng trong Genba-Wise không thể được chuyển nhượng, cho mượn hoặc thừa kế cho bên thứ ba.
 6. Người dùng không thể tạo nhiều tài khoản cá nhân Genba-Wise.
 7. Nếu tài khoản cá nhân Genba-Wise của người dùng bị ASSC tạm dừng, người dùng sẽ không thể tạo tài khoản mới khi không có sự cho phép của ASSC.

Điều 5 (Cung cấp dịch vụ)

 1. Người dùng phải chuẩn bị các thiết bị thông minh cần thiết, thiết bị liên lạc, hệ thống vận hành, phương tiện liên lạc, nguồn điện v.v. để sử dụng Genba-Wise với sự tin tưởng và trách nhiệm của người dùng hoặc các Pháp nhân. Nếu người dùng là trẻ vị thành niên, vui lòng chỉ sử dụng sau khi có được sự đồng ý của người giám hộ theo qui định của pháp luật như các Pháp nhân hoặc cha mẹ.
 2. ASSC có thể giới hạn việc cung cấp toàn bộ hoặc một phần AWV cho người dùng đáp ứng được các điều kiện cần thiết của ASSC và có hay không có tất cả thông tin do người dùng cung cấp cho ASSC (sau đây gọi là “thông tin đăng ký”) theo mục đích tiếp nhận cung cấp dịch vụ người dùng, độ tuổi, có hay không việc xác minh danh tính…và các điều kiện khác mà ASSC cho là cần thiết.
 3. Người dùng phải sử dụng AWV trong phạm vi qui định của ASSC, tương ứng với các điều kiện đó, phải xác nhận trước các điều kiện qui định của ASSC như tên gọi, nội dung, độ tuổi và môi trường sử dụng của AWV.
 4. ASSC có thể cài đặt, thay đổi tên gọi và phạm vi sử dụng AWV vì bất cứ lý do gì mà không cần công bố hoặc báo tin trước cho người dùng. Và có thể cài đặt, thêm bớt, xóa bỏ, thay đổi nội dung, tạm dừng, huỷ bỏ tất cả hoặc một phần các chức năng của AWV.
 5. ASSC được tự do sử dụng tất cả thông tin trên AWV, bao gồm cả sự tham vấn thông qua AWV trong phạm vi mà ASSC cho là cần thiết nhằm mục đích phát hiện sớm và cải thiện các vấn đề nhân quyền lao động trong chuỗi cung ứng.
 6. Sau khi huỷ bỏ đăng ký sử dụng, người dùng vẫn đồng ý cho ASSC có thể lưu giữ lại nội dung tham vấn của người dùng trong một khoảng thời gian hợp lý nhằm mục đích sao lưu, lưu trữ hoặc thẩm định, cũng như sao lưu đăng ký người dùng cho mục đích tuân thủ qui định nghĩa vụ pháp luật hoặc cho công việc chính đáng.

Điều 6 (Bảng khảo sát ý kiến)

 1. ASSC có thể tuỳ ý thực hiện khảo sát ý kiến, yêu cầu người dùng trả lời, bỏ phiếu, đóng góp ý kiến qua trang web hoặc e-mail bằng hình thức bảng khảo sát ý kiến (bảng câu hỏi) để khảo sát các thuộc tính, xu hướng, ý kiến v.v…(Sau đây được gọi là “Bảng khảo sát ý kiến”).
 2. Quyền sở hữu trí tuệ và bất kỳ quyền lợi nào khác như quyền tác giả phát sinh trong nội dung trả lời của bảng khảo sát ý kiến mà người dùng đã trả lời, sẽ được chuyển cho ASSC tại thời điểm người dùng gửi trả lời cho ASSC và ASSC sẽ sử dụng thông tin nội dung trả lời đó theo đúng tiêu chuẩn sử dụng thông tin đã đăng ký và thông tin cá nhân được quy định tại Điều 8.

Điều 7 (Quản lý thông tin xác thực và Thay đổi thông tin đăng ký)

 1. Người dùng Genba-Wise phải tự chịu trách nhiệm, chi trả chi phí và quản lý thông tin đăng ký, ID và mật khẩu, các thông tin cần thiết khác được ASSC xác thực kết nối đến người dùng (sau đây gọi là “thông tin xác thực”). Và không được cho bên thứ ba sử dụng thông tin xác thực, không được chuyển nhượng, thừa kế, cầm cố cho bên thứ ba, hoặc không được tiết lộ thông tin xác thực.
 2. Người dùng Genba-Wise phải chịu trách nhiệm về các thiệt hại do mình quản lý thiết sót dẫn đến rò rỉ thông tin xác thực, lỗi sử dụng, sử dụng bởi bên thứ ba, bị truy cập trái phép v.v… ASSC không chịu bất cứ trách nhiệm nào trừ trường hợp do sơ xuất hoặc lỗi cố ý của ASSC. Mặt khác, nếu việc sử dụng trái phép thông tin xác thực gây ra thiệt hại cho ASSC hoặc bên thứ ba, thì người dùng sẽ phải bồi thường những thiệt hại đó.
 3. Người dùng Genba-Wise lưu ý, trường hợp có thay đổi thông tin xác thực, thông tin xác thực bị bên thứ ba biết được và nếu có nghi ngờ thông tin xác thực bị bên thứ ba sử dụng thì phải liên lạc ngay cho ASSC theo trình tự qui định của ASSC và trong thoả thuận này, đồng thời phải thực hiện các biện pháp có thể để tránh bên thứ ba sử dụng thông tin xác thực. Nếu có hướng dẫn của ASSC thì làm theo hướng dẫn đó.
 4. Trường hợp người dùng Genba-Wise không thực hiện các biện pháp liên hệ như nêu trên mà gặp bất lợi, tổn hại thì ASSC không chịu bất cứ trách nhiệm nào trừ trường hợp do sơ xuất hoặc lỗi cố ý của ASSC.
 5. Trường hợp người dùng Genba-Wise không báo các thiếu sót do mình quản lý gây ra như khoản 5 điều này, ASSC có thể xem người dùng đã tự ý rời khỏi nhóm.

Điều 8 (Thông tin đăng ký, Thông tin cá nhân)

 1. ASSC sử dụng thông tin đăng ký cho các mục đích như sau.
  1. Hoạt động của AWV (bao gồm việc ASSC cung cấp tất cả thông tin cho các Pháp nhân hoặc người dùng).
  2. ASSC cung cấp thông tin các dịch vụ của ASSC (không giới hạn ở AWV) được đánh giá là có lợi cho các Pháp nhân hoặc người dùng, hoặc cung cấp các thông tin về các sản phẩm, dịch vụ của các nhà quảng cáo và công ty liên kết.
  3. Phân tích bảng khảo sát ý kiến và kết quả khảo sát nhằm quản lý chất lượng AWV.
  4. Thông báo cho người dùng về các vấn đề ảnh hưởng lớn đến hoạt động của AWV (bao gồm, nhưng không giới hạn sự thay đổi lớn nội dung và tạm dừng AWV).
  5. Liên hệ để yêu cầu người dùng đồng ý về việc xử lý thông tin cá nhân.
 2. Người dùng đồng ý cho ASSC tiết lộ thông tin đăng ký cho bên thứ ba trong các trường hợp sau.
  1. Trường hợp thu thập và phân tích thông tin đăng ký với mục đích để nâng cao dịch vụ của AWV hoặc các dịch vụ liên quan, hoặc để phát triển các dịch vụ liên quan.
  2. Trong trường hợp tiết lộ hoặc cung cấp thông tin thu được từ sự thu thập và phân tích như nêu ở mục trên cho bên thứ ba bằng trạng thái không thể phân biệt hoặc nhận diện cá nhân.
  3. Trường hợp bản thân người dùng đồng ý về việc tiết lộ hoặc sử dụng thông tin đăng ký, thông tin cá nhân.
  4. Trường hợp các Pháp nhân hoặc người dùng chấp nhận sự cần thiết phải tiết lộ hoặc sử dụng thông tin đăng ký để cung cấp các dịch vụ theo nguyện vọng.
  5. Trường hợp bên thứ ba là đối tác liên kết yêu cầu thông tin đăng ký vì mục đích cung cấp dịch vụ theo nguyện vọng của các Pháp nhân hoặc người dùng (bên thứ ba là đối tác liên kết không được sử dụng thông tin vượt quá phạm vi cần thiết để ASSC cung cấp dịch vụ thông tin đăng ký được cung cấp).
  6. Trường hợp theo yêu cầu của pháp luật.
  7. Trường hợp cần thiết để bảo vệ tính mạng, cơ thể hoặc tài sản của ASSC, các Pháp nhân, người dùng và các bên thứ ba khác, hoặc tất cả các dịch vụ do ASSC cung cấp.
  8. Trường hợp cần thiết đặc biệt để nâng cao vệ sinh cộng đồng hoặc thúc đẩy giáo dục an toàn sức khỏe trẻ em.
  9. Trường hợp cần phải hợp tác với cơ quan nhà nước hoặc chính quyền địa phương hoặc người được ủy thác công vụ để hoàn thành công việc theo quy định của pháp luật, nếu những người này yêu cầu tiết lộ một cách hợp pháp.
 3. ASSC được sử dụng thông tin cá nhân căn cứ theo chính sách bảo mật của ASSC.
 4. Người dùng có thể yêu cầu tiết lộ, xóa bỏ, đính chính hoặc tạm dừng sử dụng thông tin và ASSC sẽ nhanh chóng đáp ứng yêu cầu này khi có thể xác nhận được việc yêu cầu đó từ chính đương sự người dùng.

Điều 9 (Tạm dừng sử dụng)

 1. ASSC có thể tạm dừng một phần hoặc toàn bộ việc sử dụng AWV và thực hiện các biện pháp phù hợp khác đối với người dùng mà không cần thông báo, nhắc nhở trước cho các Pháp nhân và người dùng, hoặc không cần có sự chấp thuận của các Pháp nhân và người dùng, hoặc ASSC tự quyết định tạm dừng ngay khi đã thông báo cho người dùng đó khi ASSC xét thấy có nguy cơ xảy ra, hoặc người dùng rơi vào bất kỳ trường hợp nào sau đây. Hơn nữa, nếu địa chỉ e-mail của người dùng đã đăng ký mà không hoạt động thì sẽ được xem là đã thông báo cho người dùng bằng các biện pháp cần thiết đó
  1. Trường hợp vi phạm các Điều khoản sử dụng này.
  2. Trường hợp thông tin đăng ký là giả hoặc không đúng.
  3. Trường hợp xác định rằng địa chỉ email đăng ký không còn hoạt động.
  4. Trường hợp mạo danh bên thứ ba để đăng ký người dùng Genba-Wise.
  5. Trường hợp người dùng nghỉ việc ở nhà thầu phụ như các Pháp nhân.
  6. Trường hợp người dùng bị chết.
  7. Ngoài ra, khi ASSC xác định rằng người dùng không phù hợp.
 2. Nếu các trường hợp nêu trên gây ra bất kỳ thiệt hại nào cho ASSC thì các Pháp nhân phải bồi thường tất cả các thiệt hại đó cho ASSC.
 3. ASSC không có nghĩa vụ phải công bố các lý do biện pháp qui định tại Khoản 1 Điều này cho người dùng.

Điều 10 (Quyền sở hữu trí tuệ)

 1. Tất cả các văn bản, hình ảnh, Video, chương trình và các thông tin khác có trong AWV bao gồm cả Genba-Wise…cùng quyền sở hữu trí tuệ (bao gồm các quyền lợi được quy định tại Điều 27 hoặc Điều 28 của Luật bản quyền), các quyền sở hữu trí tuệ khác, quyền chân dung và quyền công khai, các quyền nhân vật khác và quyền sở hữu cùng các quyền tài sản khác…đều thuộc sở hữu của ASSC.
 2. ASSC có thể sao lưu và lưu trữ tất cả thông tin (bao gồm nhưng không giới hạn các thông tin văn bản, thông tin hình ảnh v.v…) được người dùng đóng góp, đăng tải hoặc lưu trong AWV. Đồng thời, có thể biên dịch và sử dụng cho mọi hình thức vì mục đích cải tiến và vận hành hoạt động AWV thuận lợi, thông báo-tuyên truyền quảng bá AWV (gồm các bài ký sự, nội dung giới thiệu thông qua việc đăng tải trên phương tiện truyền thông của bên thứ ba). Và người dùng đồng ý với những điều này.
 3. Người dùng đồng ý không đòi thực hiện các quyền tác giả hoặc quyền nhân vật đối với ASSC và những người được ASSC cấp quyền hoặc cho phép thừa kế quyền lợi.
 4. Người dùng phải tự chịu chi phí và có trách nhiệm giải quyết các vấn đề về quyền tác phẩm của mình trong trường hợp xảy ra vấn đề xâm hại quyền lợi của bên thứ ba, đồng thời không được gây bất cứ phiền hà và thiệt hại gì cho ASSC.

Điều 11 (Các điều cấm)

 1. Người dùng không được làm những điều cấm sau đây.
  1. Khai báo gian dối.
  2. Có hành vi can thiệp vào hoạt động của AWV.
  3. Phỉ báng, bêu xấu danh dự hoặc gây thiệt hại cho người dùng khác và người dùng, ASSC, các bên thứ ba khác và vi phạm các quyền lợi đó.
  4. Trường hợp người dùng vi phạm bất kỳ điều cấm nào được nêu trong các mục trên, ASSC có thể yêu cầu đòi bồi thường bất kỳ thiệt hại nào do những hành vi của người dùng đó gây ra cho ASSC (bao gồm cả chi phí luật sư hợp lý).

Điều 12 (Tạm dừng, Huỷ bỏ, Chấm dứt AWV)

 1. ASSC có thể tạm dừng tất cả hoặc một phần AWV trong trường hợp có bất kỳ lý do nào sau đây.
  1. Trường hợp ASSC bảo trì và kiểm tra hệ thống máy tính định kỳ hay đột xuất để cung cấp AWV.
  2. Trường hợp không thể vận hành AWV do sự cố bất thường xảy ra như hỏa hoạn, mất điện, thiên tai…
  3. Trường hợp không thể vận hành AWV do chiến tranh, nội chiến, bạo động, bạo loạn, tranh chấp lao động v.v…
  4. Trường hợp không thể cung cấp được AWV do hệ thống máy tính cung cấp dịch vụ bị lỗi, bị bên thứ ba truy cập trái phép, bị nhiễm vi-rút máy tính v.v…
  5. Trường hợp không thể cung cấp AWV hoặc dịch vụ cho người dùng do các biện pháp tuân thủ qui định, pháp luận.
  6. Trường hợp ASSC thông báo trước cho người dùng bằng e-mail hoặc các phương tiện khác trong phạm vi hợp lý.
  7. Ngoài ra, ASSC nhận thấy không còn cách nào khác.
 2. Khi ASSC phải tạm dừng hoạt động của AWV như các trường hợp nêu trên, thì sẽ thông báo trước đó cho các Pháp nhân và người dùng bằng e-mail hoặc các phương tiện khác trong phạm vi hợp lý. Tuy nhiên, không giới hạn việc này trong trường hợp khẩn cấp.

Điều 13 (Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm)

 1. ASSC không đảm bảo tính hợp pháp, tính chính xác, tính phù hợp, tính thoả đáng, tính đạo đức hoặc có hay không sự chấp thuận quyền lợi về bất kỳ thông tin nào trong AWV.
 2. ASSC không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với bất kỳ rắc rối nào xảy ra giữa người dùng với nhau và giữa người dùng với bên thứ ba trong AWV (như đề xuất các hành vi bất hợp pháp hoặc vi phạm trật tự và đạo đức xã hội, phỉ báng danh dự, xỉ nhục, xâm phạm quyền riêng tư, đe dọa, vu khống…), trừ trường hợp do lỗi sơ xuất hoặc cố ý của ASSC.
 3. ASSC không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với bất kỳ thiệt hại nào xảy ra với người dùng vì nguyên nhân tạm dừng, huỷ bỏ, chấm dứt AWV và thay đổi AWV như tại Khoản 3 Điều này (bao gồm và không giới hạn các thiệt hại do mất thông tin v.v…), trừ trường hợp do lỗi sơ xuất hoặc cố ý của ASSC.
 4. ASSC không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với bất kỳ thiệt hại nào do môi trường sử dụng của người dùng như máy tính cá nhân, điện thoại thông minh, thiết bị đầu cuối di động, đường truyền, phần mềm…hoặc bị nhiễm vi-rút máy tính v.v… Hơn nữa, ASSC có thể cảnh báo cho người dùng về môi trường tương đó bằng hình thức qui định khác.
 5. ASSC không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với bất kỳ thiệt hại nào gây ra cho người dùng vì nguyên nhân sử dụng AWV ngoài các mục nêu trên, trừ trường hợp do lỗi sơ xuất hoặc cố ý của ASSC.
 6. Tổng giá trị bồi thường thiệt hại của ASSC theo điều khoản sử dụng này hoặc AWV sẽ không vượt quá số tiền mà người dùng đã trả cho ASSC trong 12 tháng qua.

Điều 14 (Giải quyết tranh chấp và Tòa án thụ lý)

 1. Trường hợp phát sinh hiểu lầm, vấn đề tranh chấp giữa các Pháp nhân, người dùng, ASSC, bên thứ ba với nhau thì các bên phải có thiện chí cùng nhau thảo luận và tìm cách giải quyết.
 2. Đối với bất kỳ sự kiện tụng và tranh chấp khác liên quan đến các Điều khoản sử dụng này sẽ do Tòa án Sơ thẩm Tokyo hoặc Tòa án địa phương Tokyo sẽ là Tòa án thụ lý hoà giải chính của phiên sơ thẩm đầu tiên.

Điều 15 (Luật áp dụng)

Các Điều khoản sử dụng này sẽ được áp dụng và hiểu theo Luật Nhật Bản.